Historiku

Shkolla Mehmet Akif” në Gjakovë u hap në vitin 2010 në objektet e ish- TMK-së,vendi i ashtuquajtur “Zidi Sadik Agës ” i cili është pronë e Kuvendit Komunal të Gjakovës dhe është marrë në  shfrytëzim për një kohë të caktuar nga Komuna e Gjakovës.

Fillimisht është bërë riparimi i objektit në fjalë në mënyrë që të jetë sa më i përshtatshëm për procesin mësimor. Me fillimin e vitit shkollor është bërë pranimi i nxënësve për kl.I-rë, VI-të dhe IX-të. Si rezultat i interesimit të qytetarëve është hapur edhe niveli parashkollor fillimisht me dy grupe. Në fund të vitit shkollor 2013-2014 niveli I –rë ka kaluar në objektin e ri i cili po ashtu gjendet në oborrin e kësaj shkollës.

Në kuadër të shkollës funksionojnë këto nivele të arsimit: parashkollor, shkolla fillore, shkolla e mesme e ulët dhe shkolla e mesme e lartë.