Rreth nesh

Shkolla Mehmet Akif është themeluar në Shkurt 2000 nga një grup prindërsh dhe edukatorësh për të kontribuar në arsimin e Kosovës.

Shkolla Mehmet Akif ofron një arsimim sfidues për studentët që përqendrohen në arritjet akademike dhe rritjen personale, pavarësisht nga feja, raca, kombësia ose seksi. Më shumë se 90% e të moshuarve të diplomuar hyjnë në universitete dhe institucione të arsimit të lartë në të gjithë botën.

Shkolla Mehmet Akif kërkon të nxisë një atmosferë të favorshme për rritjen personale të cilën e ndjek me forcë jo vetëm brenda, por edhe jashtë klasës përmes një sërë veprimtarish të tjera, klubesh, sportesh dhe udhëtimesh në terren.

Shkolla Mehmet Akif është e përkushtuar për një cilësi të arsimit që nxit mirëkuptimin dhe miqësinë ndërkombëtare, dhe që u siguron studentëve një kuptim dhe kuptim të qartë të vlerave njerëzore dhe demokratike.

Një program i fortë akademik, përqendruar rreth disiplinave themelore tradicionale, përgatit studentët për hyrjen në universitete, ose institucione të tjera që ofrojnë arsim të lartë.